څانګه -کورنی ژوند

ټولنیز ژوند خوندیتوب ژوند بڼه کورنی ژوند

ژوند او مینه

لیکنه: صدیقه پوپلزۍ د مینې خوږ او سپېڅلى غږ اوس د هېچا په زړه ښه نه لګېږي، ځکه دوی له نفرت، کرکو، ناخوالو او بې اتفاقیو سره روږدي شوي دي . د دوی زړونه ټول د لوی نعمت چې هغه د مینې، یووالي او د ورورۍ په فضاء کې ژوند تېرول دي ورڅخه...