څانګه -ژوند بڼه

خواړه روغه سټه

د خولې سرطان، نښې او درملنه یې!

ژباړه: نسیمه محمدي د خولې سرطان، د سرطان ناروغۍ له پېژندل شویو ډولونو څخه دی. سرطان په عمومي توګه په دې ډول تعریفېږي: د سلولونونو نه کنترولېدونکې وده، چې په خپلو شاوخوا حجرو یرغل کوي او زیان ورته رسوي. د خولې سرطان، لومړی د خولې...