څانګه -پوهنه

پوهنه ځوانان او زده کړې سیاست

سیاسي پراختیا او ځانګړنې یې

لیکنه او راټولونه: رفیع الله “ساحل” په دې لیکنه کې په لاندې مواردو رڼا اچول شوې ده: ①سياسي پراختيا؟؛ ②د سیاسي پراختیا ځانګړنې؛ ③ د سیاسي پراختیا په تامین کې اغیزمن فکتورونه؛ ④ پر عامه افکارو د رسنیو اغیز. ①سیاسي...