څانګه -پوهنه

پوهنه ټولنیز ژوند ځوانان او زده کړې

د غوره رهبرۍ لپاره دا ۵ مدیریتي ټکي مهم دي !

لیکنه: الیسن ژباړه: غازي عابد په غوره او اغیزناکه مدیریت او رهبرۍ کې با کیفیته څارنه او قوي مفاهموي مهارتونه درلودل ضرور دي. خو ددې تر څنګ دا وړتیا هم ضرور ده چې د ټیم په مدیریت او په مدیریتي نظریو او لارو وپوهیږې. که ته رهبر یې...