څانګه -د افغانستان پوهنتونونه

ټولنیز ژوند خوندیتوب ځوانان او زده کړې د افغانستان پوهنتونونه کورنی ژوند

د افغان ښځو لپاره له ستونزو ډک کاري چاپیریال

په عامه اصطلاح او د لوستو کسانو په باور ښځه د نيمې نړۍ بشپړوونکې ده او هغه مهال دا بشپړتيا صحت پيدا کوي چې له نارينه وو سره يو ځای کار وکړي او ټولنې سره د خپلو افکارو پر شريکولو په ټولنه کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د پخوا په...