څانګه -د افغانستان پوهنتونونه

د افغانستان پوهنتونونه ژوند بڼه کورنی ژوند

که بریالی ګډ ژوند غواړئ، نو دا خبري هېري کړئ!

ژباړه: عایشه حیدري په ورځني ژوند کې کله چې له خپلې مېرمنې/خاوند سره غږېږئ ستاسو خبرې اترې او هغه کلمې او جملې چې د هغې/هغه پر وړاندې استعمالوئ ډېره مهمې دي او که یې په ناسمه بڼه وکاروئ، کېدای شي ستاسو د مینه ناکې اړیکې د خرابېدو...