څانګه -رسنۍ

افغانستان انتخابات رسنۍ

ټاکنو په بهیر کې د رسنیو، رول، اغېز او مسوولیتونه!

لیکنه: ایمل مړوند ټاکل شوې شاخوا یوه اوونۍ وروسته د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوماندان خپل کمپاینونه پیل کړي، د ټاکنو قانون نوماندانو ته اجازه ورکوي چې ۶۲ ورځې وړاندې د ټاکنو تر ورځې خپلې کمپاینزې منډې تړلې شروع کړي. خو اوس هم د...