د هنري رزمونو تکړه استاد، بروسلي ويښوونکې ويناوې

ژباړه: محمد عزيز پردېس
ـ که فکر وکړې، څه غير ممکن دي؛ نو يوازې ته ددې لامل کېږې چې هغه درته غير ممکن شي.
ـ تل خپله واوسه، ځان دې مطرح کړه، په ځان دې باور ولره او د داسې شخصيت په لټه کې مه اوسه چې له هغه څخه تقليد وکړې.
ـ ژوند پخپله ستا ښوونکی دی او ته تل د زده کړې په حال کې يې.
ـ د سبا لپاره چمتووالی د نن د هڅې په مانا ده.
ـ که غواړې لمل زده کړې، نو په اوبو کې هڅه وکړه او تمرين وکړه؛ په وچه ځمکه کې په دې هکله هېڅ فکري طرز درسره مرسته نشي کولی.
ـ هرڅومره چې مادياتو ته په ډېر ارزښت قايل شو، نو ځان ته به مو بې احترامي کړې وي يا کم ارزښت به مو ورکړی وي.
ـ که غواړې ځان دې وپېژنې، نو د نورو سره په اړيکه واوسه؛ نه په انزوا کې.
ـ که غواړې پر حريفانو دې بريمن شې، نو پکار ده چې خپله غوسه کنټرول کړې.