لس لنډې زرينې کرښې چې لوستل يې پښېماني نلري!

ژباړه: محمد عزيز پردېس
۱) تل هڅه وکړئ چې له پرېکړو څخه مخکې اخېستنه (درک) ولرئ.
۲) د برياليو کسانو يوه ځانګړنه دا ده چې هېڅوک د خپلو خوښيو مسؤل نه ګڼي.
۳) بريالي کسان هره ورځ د خپلې لارې يوه برخه پلي يا پياده ځي.
۴) بريالی انسان هغه دی، کومې خښتې چې د هغه په لور ويشتل کېږي؛ له هغو څخه د ځان لپاره يو غښتلی کور جوړ کړي.
۵) خپلې سترګې داسې عادت کړه چې تل د ستونزو پرځای کېدونکې او ممکنه کړنې وګوري.
۶) ټول وړتياوې لري، خو توپير يې په موږ کې يوازې دا دی چې څنګه ترې ګټه واخلو.
۷) تعليم د آسانتيا په لور د زرينې دروازې کيلي ده.
۸) دا هېڅ اهميت نلري چې خلک ستاسې په اړه څه وايي او څه فکر لري… تل مُسکا وکړئ او تېر شئ‌.
۹) د‌ بريالیو کسانو يوه ځانګړنه دا ده چې، هرڅه ته له مثبته اړخ څخه ګوري.
۱۰) مخکې له دې چې ويده شې، ورځيني کارونه دې مرور او بياځلې کتنه ورته وکړه.