لیکوالمصطفی سالک، کابل

ادبیات

پشتو شعر او نوښت !

پشتو شعر او نوښت! نوښت لکه د ماشومانو خبرې نه دي هغه نوې وي خو نوښت نه لري نوښت باید له تیرو پنځونو...

ادبیات

جنون او شاعري 

لیکنه: مصطفی سالک لغت لیکونکي جنون له جنه مشتق ګڼي، مجنون یاني پیریانی! خو دا ښايي د هغه وخت نوښت...

کلتور او هنر

اریايي ودونه

لیکنه: مصطفی سالک له اریايي مهاله راپاتې مجسمې ښيي چې چرته یوې مور خپل ماشوم په غیږه کې ټینګ نیولی...