لیکوالاحسان الله ساپی

سپورټ کرکټ

د کرکټ ویکټې 

 ایا پوهیږئ، چې د کرکټ ویکټې یا لرګي د اوچتوالي په کومې اندازې او پراخوالي سره رسمي لوبو لپاره درول...