لیکوالډاکتر بشیر احمد پرهر د عمومي داخله ناروغیو متخصص