لیکوالنعمان دوست

سیاست

د رایې ورکوونې معیار

زموږ اساسي قانون ولسي جرګې ته د وزیرانو د استیضاح حق ورکړی. د دې حق موخه دا ده چې که وزیران ناغیړي...