لیکوالنوراحمد فضلي

له نړۍ

د نړۍ ۷ حیرانوونکي!

ژباړه او راټولونه: نوراحمد فضلي استاد د شاګردانو له یوې ډلي وغوښتل چي د خپل فکر سره سم د نړۍ اووه...