۵مه برخه: « یو څوک باید ولرې»

یو څوک باید ولرې؛
کله چې تۀ حمام کوي، د حمام تر دروازې شاته درته ځانپاک په لاس ولاړ / ولاړه او مړه مړه مرکه (بنډار) درسره کوي او کله کله خپل د خوښې جامې یې هم درته راخیستي وي.
یو څوک باید ولرې؛
چې د موبایل پر سکرین، کمپیوټر په ډیسټاپ، فیسبوک پر پاڼه ستا تصویر ولګوي.
داسې څوک چې درپسې خفه شې، د موبایل شمېره دې راواړوي یا پر پرده لګېدلی انځور دې ښکل کړي.
داسې څوک؛
چې د ټولو خصوصي و رسمې ادرسونو/ خزانو هر څه ټول زمزونه یې یوازې تۀ وې.
یو داسې څوک باید ولري؛
چې په سجده کې وریاد شې او په لپه کې یې دعا شې، د مکي مکرمي زیارت یو ځای درسره وکړي، د دې غم هم ورسره وي چې په هغه دنیا کې یې هم باید تۀ ملګرې/ملګری ووسي.
داسې څوک چې درته ووایي؛
کور ته ناوخته مه راځه، حالات خراب دي، زما اندیښنه کیږي.
هو داسې څوک چې؛
نه تنها ستا تر اوږې رسېدلي وي، بلکې ستا تر کارونو رسېدلي وي.
داسې څوک وې چې، ترخه قهوه یې د مینې په خوږو جوړه کړې، څنګ ته دې کښېنې او ووایي، سبا دې ازموینه ده؟! راځه په ګډه سره درس ووایو او بحث پرې وکړو.
هو همداسې څوک چې؛
سترګو کې دې ستړیا وګورې، درته ووایي، ځه ته لږ  استراحت وکړه، دوسیي دې ماته راکړه، او هو ریښتیا سر مې هم پرې راخلاص کړه، پاتې کار به زه وکړم، چل به مې هم زده شي، نن مې هسې هم د کور کارونه دومره نه و. یا هم کله په راپور چمتو کولو کې درسره مرسته وکړي.
یو څوک باید ولرې چې؛
د سترګو ځلا یې بدن درسیځي خو د ایرو کیدو پر ځای د ژوند د زرغونیدو ډاډ دربخښي.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.