د ښه عطر اخیستو لارښوونې؛ ښه عطر څنګه پيدا او واخلو؟

د عطرو استعمال به د زیاتو خلکو خوښ وي، خو په اخیستو کې به یې ټول ماهر او یو ډول تکړه نه وي.
دلته په دې موخه د ښه عطر اخیستو او پیدا کولو لارې چارې درسره شریکوو، چې ټول له دې مهارتونو خبر اوسوو او پکې هدفمنده چلند وکړی شوو.
لګښت مو وټاکئ!
په لومړي ګام کې دا معلومول ضرور دي، چې پر اخیستل کیدونکي عطر څومره پیسې لګوئ، یا څومره وس او بودیجه ورته لرئ.
عطرونه هم قیمته دي، هم ارزانه، هم د متوسطه بیې لرونکي او هم یې د بیو له مخې کیفیت سره فرق لري.
که عطر ځانته رانیسئ، ذوق و جیب مو سره مقایسه کړئ او که بل چا ته یې را نیسئ نو بیا هم جیب ته د کتو تر څنګ پر دې فکر وکړئ، چې ډالۍ اخیستونکی کس څومره ارزښت درته لري.
دلته دا هم مه هېروئ، چې ارزانه او قیمته مال بې حکمته نه وي.
د عطرو وخت مه هېروئ!
د عطر اخیستو پر وخت د هغه دوام ته هم پاملرنه وکړئ. ځینې عطر سمدستي ډېره خوشبویي لري، ارزانه هم وي، خو څو ساعته وروسته یې بیا نه بوی وي، نه یې هغه دوام، چې تاسې ورڅخه تمه لرئ.
دلته ده، چې اصلي، تقلبي، قانوني او قاچاقي عطرونه درمعلومیږي.
له دې سره د عطر پلورونکي صداقت او دروغ هم در معلومیږي.
خپل ذوق تشخیص کړئ
ځینې خلک د عطر اخیستو پر وخت یوازې عطر بوی کوي، خو د خوښې وړ عطرو د اصلي نوم پوښتنه نه کوي.
یانې نه پوهیږي، چې دا د کوم ډول ګلانو او وږمو عطر دی.
تاسې باید خپل دوق تشخیص کړئ، څو هم خپله په اسانه د خپلې خوښې وړ عطر را ونیسئ او هم مو دوستانو ته معلومه وي، چې هماغه درته واخلي او در ډالۍ کړي.
وخت ور ته بېل کړئ
ځینې خلک په یو نظر او یوه منډه غواړي عطر واخلي.
البته که د خوښې ذوق مو معلوم وي او عطر پلورونکي نه پوښتنه وکړئ، چې د دغه وږم لرونکو عطرو نوی ډول درکړي، ښه خبره ده.
له دې پرته عطر په یوه منډه مه اخلئ، مختلف ډولونه یې بوی کړئ، معلومات یې وغواړئ، مشوره پرې وکړئ او تر دقت او ارزونې وروسته عطر انتخاب او وپېرئ.
د عطر اخیستو پر وخت عطر مه کاروئ!
ځینې خلک د عطرو د مسلسل استعمال شوقیان وي. موږ نه غواړو دوی نه دا حق واخلو؛ بلکې دا ورته وایوو چې د عطر اخیستو په ورځ دې عطر نه کاروي.
دلیل دا دی، چې په دې صورت کې دوی نه شي کولای په اسانه اخیستونکی عطر او خوشبویي یې سمه وپېژني.
د دوی پر وجود استعمال شوی عطر د نویو عطرو له وږمو سره ګډیږي او پېرونکی نه پوهیږي، چې اخیستل کیدونکی عطر څومره خوږ یا د ده په مزاج برابر وږم لري.
څو نورې مشورې:
ـ د عطر اخیستو په اړه له عطر خوښو ملګرو څخه مو مشوره واخلئ.
ـ غوره او بهترین پلورنځي انتخاب کړئ.
ـ پلورونکي سره دوستي وساتئ، چې غوره عطر له تضمین سره درکړي.
ـ عطر د دې پرځای چې وشیندئ، یو ځل یې د بوتل له سره هم بوی کړئ، چې پوه شئ څومره قوي وږم لري.