استقلال – ترانه – شپنه سلګۍ

زما ژوند او نظر
زما زړه زما خيال
د وطن استقلال
استقلال،استقلال
**********
دا وطن د افغان
د افغان له ازل
دا وطن يې دى ژوند
دا وطن يې منزل
دا وطن يـې ټپه
دا وطن يې غزل
دي د سر مې ټيکرى
دى د لاس مې رومال
د وطـــن اسـتقلال
استقلال،استقلال
**********
دا وطن دا وطن
زما ژوند زما ځان
دا ولس مې نظر
دا مې قام د افــغان
اسقلال،استقلال
زما جان او جانان
زما حال او ماضي
مستقبل با کـمال
د وطن استقلال
استقلال،اسـتقلال
**********
د وطن په تاريخ
د وطن په کلتور
د وطن په غرور
د وطن په سرور
يم مخمور،يم مخمور
يم مسرور،يم مسرور
دى مې سر کې غرور
دى مې روح کې جلال
د وطــــن اســتقلا
استقلال ،استقلال
**********
په خندا کې سلګۍ
په سلګو کې خندا
را پيرزو کړه وطن
دا ادا ، دا ادا
په نغمو کې ژړا
په ژړا کې نڅا
تل مې ژوند زنګوم
د ژوند ژوند خيال په ټال
د وطـــن اسقلال
مې کمال او جمال
د وطن استقلال
استقلال،استقلال