ولې مو ادارې، C.V ردوي او د انټرویو پر مهال د دندې فرصت له لاسه وځي؟!

د ګل ولي ځواک لیکنه
C.V د (Curriculum Vitae) مخففو توریو څخه اخیستل شوې، معنی یې د یو شخص د ژوند علمي پس منظر او د عملي تجربو یوه لیکلې بڼه ده، چې په اوسني عصر کې د دندې پیدا کولو په موخه یې ادارو ته استول کیږي.
هر یو شخص د دندې د پیدا کولو په خاطر د خپلې یوې بهترینې C.V جوړولو هڅه کوي، ترڅو وکولای شی د ځان لپاره مناسبه دنده پیدا کړي، خو ډیری اشخاص دC.V په جوړولو کې یو شمیر تیروتنې کوي، ځکه خو یې ادارې، اسناد ردوي او یا هم د انټروۍ پر مهال د دندې موقع د لاسه ورکوي.
څه کول پکار دي، تر څو اسناد مو رد نشي او د دندې پیدا کولو وسیله وګرځي؟
۱- C.V کې خپل ټول هغه معلومات په ښه او واضح ډول سره ولیکئ په کومو چې ستاسې پیژندګلوي کیږي، لکه ستاسو پیژندنه، زده کړې، کاري تجربه او داسې ورته نور.
۲ – د کمپیوټر د هغو پروګرامونو په اړه ولیکئ په کومو کې چې مو زده کړې کړې وي او تاسو ورباندې پوهیږئ، ځکه دا برخه هم اړینه ده او دې برخه کې باید مهارت ولرئ.
۳ ـ د ژبو په مهارتونو کې تیروتنه مه کوئ، که چیرې یواځې د ژبو نومونه ولیکئ چې پرې پوهیږئ، لیکل لوستل پرې کولی شئ او په حقیقت کې داسې نه وي، نو هم درته بیا ستونزه جوړوي.
۴ – C.V کې هیڅکله هم داسې څه مه لیکئ، چې تاسو پورې اړوند نه وي، ځکه چې د انټروي پرمهال ستونزو سره مخ کیږئ.
۵ – ډیره اوږده C.V مه جوړه وئ، ځیني کسان دغه ډول C.V ته ډیر خوشحالیږی، چې څومره اوږده وي خوغښتلې ادارې بیا پړ پړې نه خوښوي، یوازې په لنډو خبرو کې، واضح ډول سره، عام فهمه او دقیق لیکلړ ته یې لمړیتوب وي.
۶ – کاري تجربو ته لمړیتوب ورکړئ، ډیر کسان کاري تجربې د C.V په وروستیو مخونو کې لیکي، چې دغه کړنه ځیني زیانونه له ځانه سره لري، ښايي ستاسې اسناد تر پایه و نه لوستل شي، نو کوښښ وکړئ، د دغې برخې معلومات په یو مناسب ځای کې ولیکئ.
۷ – C.Vپه لیکلو کې ګرامري نقاطو او ټایپ کولو ته ډیره پاملرنه وکړئ.
۸ – همیشه کوښښ وکړئ چې خپل مسلک کې پوسټ ته C.V واستوئ ځکه ګنې ادارې غواړي چې مسلکې کسان په دندو وګماري.
۹ – C.V کې د موبایل شمېرې او ایمیل ادرس په ښه ډول سره ولیکئ ترڅو اړونده اداره درسره اړیکه ونیسي، ځینې کسان موقتي شمېرې C.Vکې لیکي، چې دغه کار د دې سبب کیږي، چې له شارټ لېست څخه پاتې شئ.
۱۰ – ریفرنس کې د هغه کسانو نومونه ولیکئ چې معتبر وي او تاسې ورسره په بشپړه توګه پیژندګلوي ولري. او له ښې ژبې څخه برخمن وي ډیر کله اداره ستاسو ملګرو ته زنګ وهي او ستا په تړاو ترې پوښتنې کوي، نو ښه خبره ده چې هغه کسانو نومونه C.V کې ځای کړو چې زمونږ په هکله پوهیږي .
۱۱ – کاري تجربه کې دې ټکي ته هم پاملرنه وکړئ، چې کومه دنده مو پخوا په کومه اداره کې ترسره کړي وي، د پیل او پای نیټې یې په سمه توګه ولیکئ.