عکس باید له کومو زاویو او څنګه واخیستل شي!؟

– هغوی چې غټې سترګې لري تل یې انځورونه د حقیقت نه زیات ښکلي راځي.
_ د تنګو او وړو سترګو لرونکي کسان دې مخ په لمر انځور نه باسي، خندا دې هم نه کوي او که عینکې په سترګو کړي مخ به یې ورسره ګرد او د سترګو عیب به یې انځور کې ورک شي. له انځور اخیستو پرته هم که دوی عینکې په سترګو کړي ځانګړی جذابیت به ولري.
ـ په مخ ډېمپل لرونکو کسانو زوم سېلفي لاجوابه راځي.
ـ غټ پوزې خلک دې سېلفي بېخي نه اخلي!
ـ د اوږدې او توتي پوزې درلودنکي کسان دې انځور له بره نه، بلکې لاندې زنې طرف نه اخلي خو برعکس د لنډې او بونجۍ پوزې درلونکي کسان دې انځور له لاندې نه بلکې بره تندي طرف څخه انځور اخلي، تر څو اوږده پوزه لوړه، څوکه یې ورکه او مناسب ښکاره شي او دغه راز لنډه پوزه څوکه پیدا او نری معلومه شي.
_ هغه کسان چې ناستي یعني کشړوپه خولي لري انځور دې یو بغله اخلي.
_ د چا چې خوله لویه یا بوکه یعني غټ غاښونه یې بهر راوتلي وي، انځور کې دې هرګز نه خاندې .
_ د وړې خولې او نریو شونډو درلونکي که په انځور کې تبسم (مسکا) یا تل خنده رویه ووسي انځور ته به لا جذابیت وبښې.
_ د چا چې خوله کشکول یعني شونډې یې لنډې او نه سره راټولېږي، تل خلاصې وي؛ په انځور کې دې خوله بندوي.
_ د ډنګر او اوږد مخ لرونکي کسان دې وېښته زیات پریږدي، او د چاغ مخ لرونکي کسان دي ویښته کم پرېږدي ( ډنګر او اوږد مخ لرونکي نجونه دې ویښته انځور کې اېله / خلاص پریږدي او دغه راز د چاغ کولچه مخ لرونکي نجونه دې هم ویښته انځور کې ټولوي/ تړي) .
_ تور پوستي کسان دې په فلش لرونکي کېمره انځور باسي او سپین پوستي دې نسب تیاره ځای، که د کېمرې فلش بند هم وي پروا نه کوي.
_ دغه راز سپین پوستي دې روښانه او تېز رنګونه استعمالوي او تور پوستي کم رنګه چې شوخ نه وي.
_ غټ سري کسان دې انځور له پاسه او کوچني سر لورنکي دې له ټیټې زاويي انځور نه اخلي.
_ چاغ خلک دې له لري او ډنګر کسان دې له نږدې انځور اخلي .
_ د ټیټ قد درلونکي دې انځور له ټیټې زاويي اخلي، یعني کېمره مین دې ورته کښېني.
_ جیګ قد درلودونکي کسانو ته که کېمره مین ودرېږي او د مناسبې اندازې انځور واخیستل شي بیا هم باک نه کوي، خو که قد یې زیات لوړ او نارمل راوستل یې غوښتل بیا دې کېمره مین ورته د ده له موقعیته لږ په لوړه درېږي.
_ په ډلیېز انځور کې دې؛ چاغ د ډنګرو څېرمه او ډنګر دې د چاغو څېرمه نه درېږي، دغه راز د ټیټ قد درلودونکي کسان دې له جیګ قد لرونکو او جګ قد درلودنکي کسان دې له ټيټ قدو په قطار کې نه درېږي.
په اخر کې؛ په عامو حالاتو او نارمل انځور لپاره چې مکمل (فول سایز، هایټ) راشي، په دوه مترۍ کې اخلئ او د کېمرې دوربین د باډي سم نیمه یعني خیټې یا نوم ته برابروئ!!