هغه چې ډیرو انسانانو ته، ژوند ور زده کړي دي

د حسیب الرحمن نورمل ژباړه
ژوند را زده کړل؛ چې په صداقت ډېر ملګري نشو پیدا کولی، بلکې پواسطه یې ښه ملګري پیدا کولی شو.
ژوند را زده کړل؛ هېڅ جدي انسان، د جدي موضوعاتو په اړه جدي خبرې نه کوي.
ژوند را زده کړل؛ ځینې وخت هغه کسان چې ترمنځ مو زرګونه کیلو متره واټن دی، تر هغو ډېره خوښي راکوي چې تل مو ترڅنګ وي.
ژوند را زده کړل؛ چې تر اندازې ډېر احترام د ازار او اذیت یو ډول دی.
ژوند را زده کړل؛ ددې لپاره چې بریا مو په نصیب شي باید دوه کارونه وکړو؛ لومړی: هېڅکله پلمه ونه کړو. دویم: هېڅکله پلمه قبوله نه کړو.
ژوند را زده کړل؛ چې په دې نړۍ کې نادان انسان پر ځان باور او دانا انسانان په ځان شک لري.
ژوند را زده کړل؛ کله چې پوهیږو چې ماته خورو باید هڅه څو برابره کړو، څو ډېره په هوښیارۍ کې ماته وخورو.
ژوند را زده کړل؛ چې تر ناپوهۍ هم ستره ناروغي شته، چې هغه ناسمه پوهنه ده.
ژوند را زده کړل؛ چې ښايي په یوازې ځان ډېره څه ترسره شي، خو د خوښۍ لپاره دوو کسانو ته اړتیا ده.
ژوند را زده کړل؛ چې انسان د کتاب په څېر دی، چې ځینې برخې یې ډېرې مغلقې، ځینې برخې یې خوارا آسانه وي، کومې برخې یې چې مغلقې دي هغه باید په وار وار ولوستل شي څو پرې پوه شو چې څه وايي.