د ښه کار ترسره کولو ۱۵ لنډې لارې

ژباړه: غازي عابد
۱- کار دې په هغه لاره له چیلنجونو سره سره لا ډیرښه ترسره کړه چې تیره ورځ دې پرې
ترسره کړی.
۲- کار ښه په مینه سره وکړه څو د ورځې رڼا ووینې.
۳- خپل کار داسې ښه ترسره کړه، تر څو د ستونزې د ودې په مقابل کې د حل لارې یا مانع یوه برخه شي.
۴- خپل کار دومره ښه ترسره کړه چې فکر وکړې، زه په نړیواله سطحه کې لوبیږم او لوبیدی شم.
۵- خپل کار مو په دومره ښه والي وکړئ، څو داسې احساس، چې تاسې له زړه غوښتل همداسې وشي.
۶- کار مو د خپلو مهارتونو په کارولو سره په داسې ډول وکړئ، څو داسې ښکاره شئ لکه د هنرونو او مهارتونو ماهر او استاد.
۷- که ښه کار ترسره کول غواړئ، نو بهانې پریږدئ او خپل مهم مسوولیوتونه او کارونه اجرا کړئ.
۸- د ښه کار ترسره کولو لپاره تر هغې مه شاته کیږئ، تر څو چې لاندې شوي یا ذبیخل شوي نه یاست.
۹- ښه کار نورو او ځانته په ژمنیتا لرلو او کلک باور سره ترسره کړئ.
۱۰- د خپل ښه کار د ترسره کولو لپاره تل صداقت او ایماندارۍ کې اوسئ.
۱۱- د کار ښه ترسره کول دا دي چې نورو ته دومره ارزښت ورکړې، څومره چې هغوی درنه تمه درلوده.
۱۲- خپل کار دومره ښه ترسره کړئ چې په خپل وخت مو ذخیره ډکه کړئ.
۱۳- کار دومره ښه ترسره کړئ، چې په خپل کور کې د ښو یو بنسټ یا اساس کیږدئ.
۱۴- خپل کار ښه ترسره کولو لپاره دومره چمتو شئ، لکه د یوې مسابقې لپاره یو چمتو لوبغاړی یا اتل.
۱۵- خپل کار مو په داسې غوره ډول ترسره کړئ چې بدلون راولي او نور خلک وهڅوي، څو ستاسې په شان کار وکړي.