د غوره انسان او بریالي شخص ۱۸ عادتونه

لیکنه: حشمت الله رحمتي
1. ښه خوي لرل
2. د خپلو کارونو پرمخ وړلو لپاره د ښه پلان درلودل
3. په پلان کې د لومړیتوبونو درج کول
4. ژور پام کول ( دوه ځل فکر کول یو ځل خبرې کول)
5. مثبت فکر کول
6. خلکو ته طمعه نه کول ( کومک کول خو احسان نه کول)
7. د خلکو څخه نه خفه کیدل
8. په وړو خبرو ځان نه مصروفه کول ( که یو څوک د دوd په اړه څه و وايي نو دوd یې دومره پروا نه کوي)
9. هیڅکله د خلکو سره ځان نه مقایسه کول
10. د خپل نفس سره جهاد کول ( د شیطان نه منل)
11. د راشه درشه په چل پوهیدل ( د خبرو هنر يې زده وي)
12. د ژوند په ټولو چارو کې د اعتدال څخه کار اخیستل ( افراط او تفریط نه کول)
13. وخت اداره کول
14. د ستونزو پر وړاندې مقاومت کول
15. کوچنۍ بریا زیاته نه لمنانځل او همدارنګه کوچنۍ خطآ په اړه ډیر فکر نه کول
16. راز ساتل
17. د لوړو شخصیتونو په اړه ډیر لوستل
18. د مطالعې سره نژدې پاتې کیدل