د ملګرو ملتونو یو څو اساسي اصطلاحات چې د هر چا لپاره ضرور دي

لیکنه: د ملګرو ملتونو نمونه یې سازمان
ژباړه: حشمت الله رحمتي
څو هغه اصطالاحات چې ټولو ته به ضرور او ګټور وي:
Delegates-
په ملګرو ملتونو کې د هیوادونو رسمي استازو ته وايي.
The Floor-
د ملګرو ملتونو په ټرمینالوژۍ کې دریځ ته وايي، هغه ځای چې د هیوادونو استازي ترې خبرې کوي.
Placard –
د پلاستیک یا د ډبل کاغذ هغه برخه ده چې د استازي د هیواد نوم ورباندې لیکل شوی وي او د بحث، درخواست او یا هم د خبرو او رایې ګیرۍ پر مهال ترې استفاده کیږي.
The House –
د ملګرو ملتونو هر یوې کمیټې ته دغه کلیمه استعمالیږي.
“No commotion on the floor” / “Will the house please come to order”: –
دا اصطلاح د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه وخت استعالوي چې د هیوادونو د استازو څخه غواړي چې په خپلو ځایونو کې کیني او نظم مراعت کړي.
Any Second –
معنا ده چې کوم څوک موافق شته
Speakers List –
دا هغه لیست دی چې د یوې موضوع د تاییدۍ نه وروسته د هیوادونو استازي پکې ددې لپاره خپل نومونه لیکي چې په یاده موضوع کې بیا خپل نظر ورکړي، دغه لیست څخه چې د چا نوم پاتې شو، نو بیا د بحث په جریان کې د سرمنشي د ولاړ خدمتګار ته د لیست کې د نوم د دخول په خاطر دومره لیکل کیږي چې فلانی هیواد غواړي چې خپل نوم د خبرې کوونکو په لیست کې داخل کړي، او په ډير منظم ډول دغه پاڼه د سرمنشي خدمتګار ته ورکوي، او خدمتګار بیا نوموړې پاڼه سرمنشي ته سپاري.
Agenda –
د بحث موضوع ته ویل کیږي.
Present and voting –
دا اصطلاح هغه وخت کاریږي کله چې د یو هیواد استازی د مخکې څخه د یوې موضوع په اړه په بحث کې برخه اخلي. او که په رایه ورکوونه کې برخه نه اخلئ، نو بیا یواځې د present کلیمه استعمالوي.
Objection –
دا کلیمه هغه وخت د هیوادونو د ستازو لخوا کارول کیږي، کله چې د یوې موضوع د ټاکنې سره غیر موافق وي.
You are Recognized –
هر کله چې د بحث لپاره د یو هیواد استازي خپل کارټ پورته کړ، نو که د سرمنشي لخوا ورته دغه کلیمه وکارول شوه نو معنا دا چې ته د خبرو کولو اجازه لري.
Point of order –
هر کله چې د سرمنشي یا د یو هیواد د استازي لخوا په بحث کې خطا وشي، نو د نورو هیوادونو د استازو لخوا ورته دا اصطلاح استعمالیږي تر څو په خپلو خبرو د بیا ځل لپاره غور وکړي.
Point of information to the chair –
هر کله چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د کوم هیواد نماینده پوه نشي، نو بیا د وضاحت لپاره همدا اصطلاح کاروي.
Point of information –
دا په اصل کې د پوښتنې کولو یوه اصطلاح ده او دا هغه وخت مطرح کیږي هر کله چې د دریځ مخې ته د ولاړ شخص څخه د هیوادونو نماینده ګان مستقیمآ پوښتنه ولري.
Point of personal privilege –
هر کله چې د کوم هیواد نماینده شخصي ضرورت ولري، نو د اجازې لپاره سرمنشي ته خپل کارټ په لوړولو سره همدا اصطلاح کاروي.
Point of parliamentary –
هر کله چې په کوم مجلس کې د یو هیواد استازی د بحث پرمهال مشویش یا یې ذهن کار پریږدي، نو بیا دا کلیمه استعمالوي، او د بحث د پریښودلو غوښتنه کوي.
Calls for the orders of the day –
هر کله چې د بحث پرمهال د یو هیواد نماینده د اصلې موضوع څخه بهر په بلې موضوع وخت تیروي، نو د نورو هیوادونو د نماینده ګانو لخوا ورته دا اصطلاح کاریږي، تر څو د موضوع مربوط وغږیږي.
د نورو اصطلاحاتو لپاره د ياران سره پاتې شئ.