مطالعه؛ که له یو تر زرو پورې کتابونه ولولو، څه ګټه به را ورسوي؟!

ژباړه: حسیب الرحمن نورمل
– که یو کتاب مطالعه کړې ښايي د کتاب له لوستلو سره دې مینه پیدا شي.
– که دوه کتابونه مطالعه کړې حتمي به د کتاب له لوستلو سره مینه پیدا کړې.
– که دری کتابونه مطالعه کړې په فکرونه او سوچونو کې به ډوبېږې.
– که څلور کتابونه مطالعه کړې په یوازېتوب که به له ځان سره خبرې کوې.
– که پنځه کتابونه مطالعه کړې تور به سپین او سپین به تور وینې.
– که شپږ کتابونه مطالعه کړې په ډېرو عقیدو او نظرونو به بې باوره شې.
– که اووه کتابونه مطالعه کړې لږ لږ به نوي عقاید او نظرونه پیدا کړې.
– که اته کتابونه مطالعه کړې بیا به د خپلو عقایدو په اړه له نورو سره بحث کوې او خپل نظرونه به ورسره شریکوې.
– که نهه کتابونه مطالعه کړې په بحث کې به غوسه کېږې او شخړې به کوې.
– که لس کتابونه مطالعه کړې زده به کړې چې باید له هغو خلکو سره باید هېڅ بحث ونه شي چې تر لسو کم کتابونه یې مطالعه کړي وي.
– که سل کتابونه مطالعه نور به له هېچا سره بحث نه کوې په پټه خوله به خپل کارونه پرمخ بیایې.
– که زر کتابونه کتابونه مطالعه کړې د هیچا خبرې او کړنې به تاثیر درباندې نه کوي، هوسا اوخوشاله به د خلکو ترڅنګ ژوند کوې، په ټولنه کې به یو مطرح، پوه او عالم شخص شې.