هغه څه چې نورو ته مو پیاوړي او پر ځان ډاډه ښکاره کوي

لیکنه: ویویک ګوپټا
ژباړه: غازي عابد
دا یو څو ځانګړنې که دې ولرلې نو خلکو ته به په ځان باوري او ډاډمن ښکاره شئ. هیله ده:
۱- یوه خندونکې او خاموشه څیره یا مخ.
۲- کله چې له چا سره خبرې کوئ، نو خپلې پښې مه خوځوئ، ځکه که داسې وکړئ، نو دا با ستاسې عصبانیت یا نا ارامۍ استازیتوب وکړي.
۳- ډیرې تیزې او ډیرې سلو یا ورو خبرې هم مه کوئ. بلکې په نارمل ډول سره وغږیږئ او محاوره وکړئ.
۴- نورو ته په حوصله غوږ ونیسئ او ترې وایې ورئ.
۵- خپله ځان مو مهربانه او منظم څرګند کړئ.
۶- د هیڅ چا په اړه هم منفي مه غږیږئ.
۷- په بې اساسه خبرو او شایعاتو کې مو علاقه مه ښيئ.