د (CNBC) همکاره او د غوره مارکیټنګ مشهوره لیکواله سزي ویلچ

د لیکوال/ لیکوالې په اړه

غازي عابد