له ویرې وتلو او په ژوند، کار او دنده کې ډاډ تر لاسه کولو لپاره څو ګټورې خبرې

ژباړه: غازي عابد
– خلکو ته د خپل ځان په حقیقي څيرې ښکاره کولو کې مه ویریږئ، که څوک مو داسې خوښوي یا نه، دا کومه بده خبره نه ده، بلکې تل د خپل ځان په اړه رښتینی اوسه.
– ځان ډاډه کړه چې د خپل ځان په اړه ښه احساس وکړې.
– له خلکو سره په ښه ډول د سترګو تماس ډیر مهم دی؛ ځکه نیغ یا ښه تماس د ډاډ نښه ده.
– له حده زیات ډاډ هم په ځان مه لره، بلکې دومره ډاډه شه چې خپل قوت د خپلې ګټې لپاره وکاروې.
– هیڅکله کوږ ووږ، شړت پړت، ستومانه او مات مات مه ځئ، ځکه کله چې داسې تګ کوۍ، نو خفه او ګډوډ معلومیږې، خلک به داسې فکر وکړي چې هیڅ اطمینان او ډاډ نه لرۍ، بلکې بې زړه او نامطمئین یاست.
– ویره او ډار له ځانه هیر کړه او کیسه کې یې مه اوسه.
– تل مثبت فکر کوه. د ښو په اړه فکر کوه او ښه کړه وړه مو په ذهن او سوچونو کې همیشه ولرۍ.
– هغو شیانو ته اجازه مه ورکوئ او ځان ترې وساتئ چې تاسې ستړي کوي او اطمینان مو له منځه وړي. نو د ټولو هغو شیانو مخه ونیسئ چې ستونزې درجوړوي.
– د ګامونو په اخیستلو یا پریکړه کولو کې ویره مه کوئ، ځکه که چیرته ویره وکړو، کیدای شي همداسې وروسته پاتې شو، په کار ده هغه مناسب څه وکړو چې موږ خوشحالولی شي.
– په دې کیسه کې مه اوسه چې خلک دې په اړه څه فکر کوي، بلکې خپل کار کوه او مخته ځه.
سرچینه: ویکي هاو ویب پاڼه