که دنده غواړئ، نو دا ۱۰ غټې تیروتنې ونه کړئ!

ژباړه: غازي عابد
دا د دندې لپاره مرکه ډیره حساسه وي. باید ټولو خواوو ته دې پام وي. که چیرته کارونه کم وي، لکه افغانستان کې بیا نو بیخي باید چمتو اوسې، ځکه په انټرویو کې که تیروتنې وکړې، ممکن ناکام شي. خو دا د مرکې په اصولو برابرې انټرویانې یا مرکې اکثره په نورو هیوادونو او دلته بهرنیو موسیسو کې معمول وي، په افغانستان کې یا نه کیږي او یا په پټو سترګو کیږي. برحال دلته یو څو خبرې دي چې باید ډیر پام مو وي ورته:
۱- له ټاکلي وخته بې حده یا زیات مخکې حاضریدل
۲- له ځانه سره پرینټ کړې یا هارډ CV نه وړل
۳- د ادارې یا کمپنۍ په اړه له مخکې معلومات نه درلودل
۴- ټولو پوښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه ورکول
۵- د مناسب لباس اغوستلو ته پام نه کول
۶- په CV یا Resume کې ستونزې او تیروتنې درلودل
۷- مغروره او ځان ستایونکی ښودل
۸- د پخوانۍ ادارې چې یا مو پریښې یا یې پریږدئ، د پریښودو لامل په عادلانه توګه نه څرګندول
۹- بد حوصلي ایستل یا ساه بنده بنده کیدل، چې وارخطا غوندې ښکارې
۱۰- د پوښتنو نه کول، یعنې چې پوښتنه درته پیدا شي او ویې نه کړې.