ځینې کورنۍ ولې سیالۍ ته اړ کېږي؟

ژباړه

په ډېری کورنیو کې به د سیالۍ په اړه اورېدلي او لیدلي وي. دا چې ولې دا کړنه ډېره ده لاملونه یې دلته ولولئ.

۱ – ځکه له ماشومتوب څخه د سیالۍ سره روزل شوي دي.
۲ – ځکه کورنۍ د کور غړي له یو بل سره پرتله کوي.
۳ – ځکه زموږ ډېری کورنۍ ټولن غوښتونکي دي.
۴ – ځکه تل د ټولې له لوري قضاوت سره مخ شوي یو.
۵ – ډېری خلک د خپل ځان په اړه پوره پوهاوی نه لرو.
۶ – ځکه ډېری وخت په تېروتنې سره، ټولې کورنۍ په اړه قضاوت کېږي.
۷ – ځکه زموږ ټولنه کې اکثره کورنۍ نوښتګر نه دی.
۸ – ځکه وېره لرو چې د ټولنې له نفرت سره مخ نشو.
۹ – ځکه کورنۍ خپلو اولادونو ته د نوښت وخت نه ورکوي.
۱۰ – ځکه نه پوهېږو چې زموږ دا کړنه سمه او منطقي نه ده.
۱۱ – ځکه د سیالۍ زیانونه او عواقب نه څېړو.
۱۲ – ځکه تر اوسه د دغه فرهنګ پر وړاندې مبارزه نه ده شوې.