ځينې وعدې پټې دوکې وي

پر هېچا/هېڅ شي دومره باور مه کوئ، چې ټول عمر به زموږ وي او ټول ژوند به له موږ سره کوي.
ځينې داسې دي، چې لږ/ډېر وخت وروسته که موږ غواړو يا نه غواړو، له ژونده/ له لاسه مو ځي او د يوازېتوب دنيا ته مو سپاري.
په حقيقت کې هغوی د نورو وو او دي. له اوله نه زموږ وو او نه یې له موږ سره د پاتېدلو اراده وه.
له موږ سره يوازې د څو يادونو او خاطرو تر پرېښودلو راسره وو او بس.
هېڅکله پر هغو وعدو تکيه مه کوئ، چي له تاسو سره د همېشه پاتېدو لپاره کېږي.
اکثره ژمنې ډېرې نامردې او د نيمې لارې ژمنې وي.
ځينې لوظونه يوازې فرېبونه وي.
ځينې وعدې پټې دوکې وي.
ډېر داسې نامردو وعدو او دوکو وخوړل.
ډېرې هيلې بربادې شوې او ډېر اميدونه همداسې د نااميدۍ په څپو کې غرق شول.
ډېرې اوښکې د ځينو له بې نيازۍ وڅڅېدې.
نو!
په هېچا پورې زړه مه تړئ او مه ترې د تل پاتېدلو هيله کوئ. هېڅوک/هېڅ شی له هېچا سره تل نه پاتېږي.
فرق دا دی ځينې مو ژر او ځينې مو څه وخت وروسته يوازې پرېږدي او ځي؛ خو دردناک پرېښودل یې دا دي، چې بې خدای په امانۍ لاړ شي.
ــــــــــــــــ
ــــ پر اور مزل
ـــ زهير سپېڅلی