په ماشومانو کې د دروغو ویلو لاملونه!

ژباړه

ماشومان نازکو او تازه څانګو ته ورته دي چې که د نیالولو پر وخت هرې خواته کږې شي؛ هماغه لور ته وده کوي.

د ماشومتوب په پړاو کې ډېری ماشومان دروغ وایي، چې د دوی د سالمې روزنې او ښه شخصیت جوړېدنې لپاره ښه خبر نه دی. خو دا چې ولې دوی دروغو ویلو ته مخه کوي؛ لاملونه یې دلته درښيو. راسره اوسئ.

۱ – دروغ ویل له اروايي روغتیا يو ډول انحراف دی. نو کله چې کورنۍ په منطقي ډول د ماشوم اړتیاوو ته ځواب ونه وایي، ماشوم دروغجن کېږي.

۲ – د شخصیت کمزوري، د کورنۍ او شاوخوا خلکو له خوا ماشوم رټل کېدل د هغه د دروغ ویلو سبب ګرځي.

۳ – کله چې د کورنۍ او شاوخوا خلکو له لوري ماشوم ته جدي پاملرنه ونه شي، د نورو د پام را اړولو لپاره دروغ وایي.

۴ – د دروغجنې کورنۍ او ملګرو لرل، ماشوم د لویانو په تقلید دروغجن کېږي.

۵ – د کورنۍ او شاوخوا خلکو له لوري په ډېر شدت رټل کېږي.

۶ – کورنۍ او خلک ترې له حده زیاتې تمې لري، نو ماشوم د نیوکې له ډار دروغ وایي.

۷ – د کورنۍ او خلکو له خوا د دوی پر شخصیت برید کېږي،؛ نو د ځان د دفاع لپاره دروغ وایي.

۸ – د ماشوم سره په چال چلند کې د کورنۍ بې غوري، لکه ځينې وخت کورنۍ په ټوکو دروغ وایي. ماشوم هم دروغ وايي.