هغه موقعیتونه چې باید چوپ اوسئ

داسې وختونه ژوند کې راځي چې باید څوک چوپتیا غوره کړي.

کله چې ډېر غوصه یاست باید خبرې ونه کړئ ځکه کومې خبرې چې انسان هغه وخت کې کوي کېدای شي ورته د هغه خبرو څخه پښېمانه شي.

کله چې په بحراني وضعیت کې انسان اوسي نو هغه وخت هم ښه دی چې موږ چوپ پاتې شو.

هغه وخت چې  زموږ خبرې د نورو د توهین سبب شي تر دې چې نور انسانان خفه کړو نو زموږ چوپ والی ښه دی.

کله چې یو انسان ټولو حقایقو ته لاسرسی ونه لري یا هم د هیڅ شي په هکله معلومات نه لري نو باید چوپ پاتې شي.

کوم وخت که د ملګرو سره اوسئ نو که تاسو داسې کلمې وکاروئ چې اړیکې مو خرابې کړي نو تر دې چې ملګرتیا مو خرابه شي ښه دی چې چوپ پاتې شئ.

کله  چې تاسې یوه خبر کوئ خو هغه بل ډول مانا ورکوي نو خلکو ته اشتباه مفهوم رسوي هغه وخت هم چوپ والی غوره دی.

ځینې انسانان دي چې ډېر په ارامۍ سره خبرې کوي خو ځینې په ډېر ډاډ او فریاد سره خبرې کوي نو دا مناسب کار نه دی.

نو په دې مواردو کې ځان  کنټرول کړئ چوپ پاتې شئ ځکه وروسته بیا پښېمانه کېږئ.