غلام؛ لنډ حکایت

ژباړه

یو غلام، ظالم ارباب درلود چې تل به یې ځوراوه، غلام ته به که هر څو ویل، چې له خپل ظالم ارباب څخه وغواړي خرڅ یې کړي، ویل به یې: تېر به شي…
وخت تېر شو او ارباب یې مړ شو. ښځې یې د غلام سره واده وکړ او د خاوند کار او شتمني یې غلام ته وسپارل، نو د غلام ملګري په خوښۍ د هغه خواته راغلل او مبارکي یې ورکړه.
غلام په ځواب کې وویل: دا به هم تېر شي!
دا چې عمر یې پای ته ورسېد،  د مړینې پر وخت یې وصیت وکړ چې د قبر په کاڼي یې ولیکي: دا هم تېرېږي.
دا وصیت د ټولو د تعجب او حیرانۍ سبب شو، لږ وخت لا تېر نه و چې د حاکم په حُکم، هدیره ورانه شوه او د مړو تیږو او لوټو ټوټې یو طرف ته ولوېدلې…