په زړه پورې؛ د اوږدو غوږونو سېرلي ریکارډ جوړ کړ!

نهه ورځې وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو سېرلی وزېږېده چې اوږدو غوږونو یې څښتن حیران کړ.
دا سېرلی چې اوس “سېمبا” نومېږي، د ۴۸ سانتي متره اوږدو غوږونو سره، د نړۍ د اوږدو غوږونو سېرلي ریکارد په خپل نامه کړ.
د دې سېرلي د څښتن حسن نارجو په وینا، سېمبا د عجیبه ظاهر او اوږدو غوږونو په لرلو چې جنېټېکي دي، په سیمه کې شهرت موندلی دی.

په ټولنیزو رسنیو کې د دې سېرلي له انځورونو خپرېدلو وروسته زیات شهرت موندلی او د نړۍ په مشهوره سېرلي  بدل کړ.
د تګ پر وخت یې غوږونه په غاړه تاوېږي، چې د تګ خنډ یې نشي.


د دغه سېرلي د تغذيې طریقه هم بېله ده نارجو، د چوشک سره شیدې ورکوي