د کوچنيانو اروايي ضربې څنګه وپيژنو؟

له اروايي ضربو وروسته کوچنيان هم لکه د لويانو په څېر له ورته نښو ځورېږي، خو کوچنيان بيا د خپل رنځ د بيانولو لپاره کلمې نه لري.
په دې ليکنه کې مو ځينو هغه نښو نښانو ته اشاره کړې، چې د کوچنيانو د اروايي ضربو سره مو اشنا کوي.

1- کوچنى تل خفه، ډارن او د خطر يو زنګ ته يې غوږ وي، خو په ورته وخت کې ډېر ارام وي خپله وېره پټوي او د غږونو په وړاندې حساس وي.

2- کوچنى هڅه کوي چې ډير منوونکى او ښه وي چې ونه ټکول شي او ونه رټل شي.

3- په دې وخت کې کوچنى په نفس لږ باور لري او غواړي ومري.

4- کوچنى ګوښه يا يوازې شي، دوستان نه لري او د نورو کوچنيانو په څېر لوبې نه کوي.

5- کېداى شي چې کوچنى ځان ته زيان ورسوي او د زور زياتي فکر ورسره وي.

دغو ټکو ته په پام، خپلو کوچنيانو ته متوجه اوسٸ او د بدو پايلو له پېښېدو مخنيوى وکړٸ.

وروستي مطالب