د هوساینې شپږ اصله

ژباړه

– د نورو قضاوت زما پر ژوند اغېز نه لري.

– دا د خلکو دنده نه ده چې ما درک کړي.

– زه د نورو د روزلو یا اصلاح کولو مسوول/ مسووله نه یم.

– د خلکو څخه د یوه کار کولو له امله تمه نه لرم یا هم دا چې دا لورېینه د هغوی په حق کې نه کوم.

– هغوی چې زما سره یې ناځوانه چلند درلود، کاینات به یې سزا ورکړي هر څو که زه هېڅکله ورته متوجه نشم.

– نړۍ له دې ډېره سخي ده چې د یو چا په بریالیتوب زما لاره تنګه شي.