بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند

د غوره انسان او بریالي شخص ۱۸ عادتونه

لیکنه: حشمت الله رحمتي

1. ښه خوي لرل

2. د خپلو کارونو پرمخ وړلو لپاره د ښه پلان درلودل

3. په پلان کې د لومړیتوبونو درج کول

4. ژور پام کول ( دوه ځل فکر کول یو ځل خبرې کول)

5. مثبت فکر کول

6. خلکو ته طمعه نه کول ( کومک کول خو احسان نه کول)

7. د خلکو څخه نه خفه کیدل

8. په وړو خبرو ځان نه مصروفه کول ( که یو څوک د دوd په اړه څه و وايي نو دوd یې دومره پروا نه کوي)

9. هیڅکله د خلکو سره ځان نه مقایسه کول

10. د خپل نفس سره جهاد کول ( د شیطان نه منل)

11. د راشه درشه په چل پوهیدل ( د خبرو هنر يې زده وي)

12. د ژوند په ټولو چارو کې د اعتدال څخه کار اخیستل ( افراط او تفریط نه کول)

13. وخت اداره کول

14. د ستونزو پر وړاندې مقاومت کول

15. کوچنۍ بریا زیاته نه لمنانځل او همدارنګه کوچنۍ خطآ په اړه ډیر فکر نه کول

16. راز ساتل

17. د لوړو شخصیتونو په اړه ډیر لوستل

18. د مطالعې سره نژدې پاتې کیدل

د لیکوال/ لیکوالې په اړه

حشمت الله رحمتي