د شخصي تغییر لپاره شپږ ګامه

ژباړه
اول ګام؛ د فکر او باور بدلون:
کله چې خپل فکر او کړنلاره بدلوﺉ، په اصل کې مو باور تغییر  کوي.
دویم ګام؛ د تمو او توقعاتو بدلون:
کله چې مو باور بدلوﺉ، ستاسې تمې تغییر کوي.
درېیم ګام؛ د اندونو او لیدلوري بدلون:
کله چې مو تمې بدلوﺉ، د ځان په اړه لید، نړۍ او راتلوونکې مو تغییر کوي.
څلورم ګام؛ د کړنو بدلون:
کله چې مو لیدلوری بدلوﺉ، کړنه مو تغییر کوي.
پنځم ګام؛ د چلند بدلون:
کله چې مو کړنې بدلوﺉ، په ټوله کې ستاسې چلندیز نظام بدلون کوي.
شپږم ګام؛ د ژوند تغییر:
کله چې خپل چلندیز نظام بدلوﺉ، دا هغه وخت دی، چې ژوند مو بدل کړی دی. ژوند په خپل صدف کې ګوهر جوړول دي.
ما تغییر وکړ!