د خداى دوست کېدل ستونزمن نه دي!

ژباړه

يو سپين ږيري سړي هره ورځ د خپل کور په کوڅه کې يو ماشوم ليده چې پښې به يې لوڅې وې او لوبې به يې کولې.
يوه ورځ بوډا سړي نوې څپلکې واخيستې او ماشوم ته يې ورکړې.
کوچني ماشوم څپلۍ واخيستې، او په خوشالۍ يې له سپين ږيرې پوښتنه وکړه.
ته خداى يې؟
سپين ږيري په قهرجن انداز وويل: نه
ماشوم بيا وویل: خير حتما به د الله دوست يې، ځکه ما یوازې تېره شپه خداى ته وويل چې زه څپلۍ نه لرم.
نوټ: نو له فقرانو سره مرسته وکړئ، او د الله دوست شئ.