بد دود؛ ناوې ته پر خاوند له وسه وتلی جهیز اخیستل، راتلونکی ګډ ژوند بربادوي

خویندې د ورور له کوره څه وړي
خواره زلفان په اوږو وړي په ژړا ځینه

د نجلۍ په ودولو کې یو مهم کار هغې ته د کور(جهېز) اخیستل دي، چې دا هم له ضرورت څخه زیاته د رواج غوښتنه ده.
موږ وینو ځینې کورنۍ داسې څیزونه غواړي یا یې اخلي چې، ضرورت یې نه وي او دا ټول زور د هلک له کورنۍ وځي.

مخکې مې د جهېز خبره وکړه، جهېز د يو مکمل کور سامان اخيستلو ته وایي چې، د ناوې کورنۍ يې دانجلۍ لپاره په هغو پيسو اخلي چې د هلک کورنۍ څخه اخيستل شوي وي.

هره ناوې هڅه کوي چې، د خپل ځان لپاره قيمتي توکي واخلي، تر څو د خسرګنۍ لپاره يې په هسک سر يوسي.
په داسې حال کې چې، پيسې يې د هلک دکٶرنۍ څخه اخلي.
د دې لپاره چې د انجلۍکورنۍخپلې لور ته په عامه اصطلاح يو ښه کور ورکړي او د خپلوانو په منځ کې د ښه نوم څښتن شي، نو د زوم له کور څخه ډېرې پيسې(ولور) اخلي.

دا خبره بېله او جلا ده چې، دزوم کورنۍ توان لري او که یې نه.
هغه کورنۍ چې د واده زلمی پکی دی، مجبوره دي د ناوې او دکورنۍ د غوښتنې په اساس يې ورته پیدا او ورکړي.

د نجلۍ د ورکړې له اوایلو ان تر واده پورې، ټول مصارف يې د خسرګنۍ په غاړه وي؛چې په واده کې درې جوړه جامې چې هره جوړه يې لوړ قېمتونه لري د سرو زرو ترڅنګ د کور ټول د ضرورت وړ سامان اخلي.

څومره چې موږ خپله دغه حالت په ډېری ودونو کې تجربه کړي دي، نو موږ ليدلي دي چې، يو زوم د واده لپاره څومره ستونزې ګالي.

دنجلۍ او کورنۍ د غوښتنو لپاره پيسې پور کوي، چې بيا وروسته له واده څخه هلک دخپل د يو ورځ واده دمصارفو او د واده د قرضونو لپاره چې څو کاله يې اقتصادي وضيعت خپل حالت ته نه شي راتللی؛ نو مجبوریږي چې دپور د اداکولو په خاطر له هېواده بهر مسافر شي.

اړينه نه ده چې په جبر دې د هلک په کورنۍ بوج راشي، او که هرډول وي بايد د ناوې دجهېز لپاره لوړ مصارف وکړي.

ښه ده چې د هلک اقتصاد ته په کتلو هومره جهېز (دکور سامان) واخيستل شي تر څو هلک او انجلۍ يو ښه ژوند او ښه راتلونکی ولري.