څانګه -سفر

ټولنیز ژوند روغه سټه سفر طبیعت

په طبعي نسخو مو د درد او خفه ژوند درملنه وکړئ

ژباړه: پلوشه فضلي همدا اوس له کوره راووځئ، آسمان، ستوري او ورېځي ننداره کړئ، د سمندر پر غاړه پر ډبره خپلي ستونزي ولیکئ او اوبو ته یې وغورځوئ، یا هم د خپل کور له باغچې لیدنه وکړئ. دا هغه جالبه نسخه ده چي نن سبا یې د سکاټلنډ...