څانګه -سفر

سفر

سفر پروخت دا امادګۍ درته ضروري دي

ژباړه: بشر دروېش که غواړئ د سفر پر وخت ښایسته او منظم اوسئ، ځینې ټکي باید خامخا په پام کې ونیسئ. دا ټکي مو له کوره لیرې هم هغسې منظم او نورمال ساتي، لکه په کور او عادي حالت کې چې وئ: مناسب بوټان باید ولرئ سفر نه مخکې باید د سفر...