څانګه -سفر

سفر طبیعت له نړۍ

په هندوستان کې د چکر 10 بهترین او ښایسته ځایونه

هندوستان ته له نړۍ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه سفرونه ډیر شوي. دغه هیواد ته ګڼ افغانان د تداوۍ، سوداګرۍ، د خپلو خپلوانو لیدو او چکر ته ورځي. دا د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان لپاره اقتصادي او په کلتوري لحاظ اشنا...