څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند کورنی ژوند

د اولادونو په اړه دا سپارښتنې پلرونو ته مهمې دي

لیکنه: شرافت همت – خپلو اولادونو ته کافي وخت ځانګړی کړئ، لوبې ورسره وکړئ او سات یې تېر کړئ. – اولادونو ته مو مینه ورکړئ، ارزښت ورکړئ او دومره عاطفي او له مینې ډک چلند ورسره وکړئ چې دوی ځانونه مهم احساس کړي. –...