څانګه -ټولنیز ژوند

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند

که په دنده او مسلک کې پرمختګ غواړئ، باید دا ټکي پام کې ولرئ

ژباړه: عطا محمد میاخېل دنده ایزه لوړتیا، هغه ستره موخه ده، چې هغې ته د رسېدو لپاره باید هڅې وکړئ. که چېرې هوډ لرئ ( دنده ایزه ترفیع ) ته د راتلونکي یو کال لپاره د خپلو موخو په لېست کې ځای ورکړئ، نو موږ له تاسو سره مرسته کوو، چې...