څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه

د یوې مېرمنې په توګه هېڅکله د خپل خاوند لپاره دا کارونه مه ترسره کوئ

ژباړه: عطا محمد میاخېل د هرې ښځې خوښېږي، چې خوشاله اړیکه ولري، په دې حالت کې مېرمنې کله وخت په اړیکه کې د نارینه و رول نالیدلی نیسي او د مینې په خاطر خپله خوشالي قرباني کوي. د ټولو ستونزو د حل کولو لپاره اقدام حتا که نارینه مو له...