څانګه -له نړۍ

افغانستان سیاست له نړۍ

هغه مطرح سیاستوال چې اعدام شوي دي

هغه پښتو ټپه به مو اوریدلې وي، چې: په دنیا دومره مه نازیږه ما پاچاهان د دار په سر لیدلي دینه دار ته ختل هغه که په قانوني لحاظ وي، یا د ظلم او بې قانونۍ په بڼه، خو د نورو خلکو ترڅنګ ترې مشهور سیاستوال او واکمنان هم مستثنا نه دي...