څانګه -سیاست

ادبیات افغانستان سیاست

پښتو ادب او سیاست ( څو مثاله ) !!

لیکنه: مصطفی سالک که په نورو ژبو کې ادب او سیاست بیل وي ، وي به ! خو زموږ له ادب سره نزدې پاتې شوی بلکې کله کله خو ادب او سیاست یو تربله غاړې وتي د خوشحال خان قصاید ددغه راز سیاست او ادب غوره بیلګې دي، نور نو که زموږ د کلاسیک...