څانګه -مخکښان

افغانستان سپورټ مخکښان نړیوال کرکټ

محمد نبي او کرکټ ته راتګ یې؛ ټول په دې لیکنه کې ولولئ

دا چې افغانان ډېر مینه ناک خلک دي او د خپل هېواد ټولو هستیو سره بې سارې مینه او محبت لري؛ نو د هېواد د سترو شتمنیو سربېره له هغو لوبغاړو سره ځانګړې مینه لري، چې د هېواد بېرغ د نړۍ په کچه رپوي او دې هېواد ته لکه د سرتېرو او نورو...