څانګه -مخکښان

سیاست کلتور او هنر مخکښان

هغه پښتون مشر چي د ژوند هره درېمه ورځ یې زندن کي تېره کړې ده

د سردارولي پښتون زوی لیکنه او راټولوونه د سهېلي پښتونخوا په پښتني کهول کي لوی سوی ۶۶کلن [عبدالصمدخان] (خان شیهد) چي ژوند، کړه وړه، عادات، عقیده، مبارزه، فکر او لرلید ئې په نړۍ او سيمه کي د پښتون ملت په افتخاراتو کي راځي. دغه مخور...