څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ ګټه وټه

څوک چې بریالي رئیسان او مدیران وي، دا ۵ قوانین عملي کوي

ژباړه: محمد عزيز پردېس ځيني کسان فکر کوي چې رئيس پاتې کېدل يوازې د مېز شاته کېناستل، سګرټ وهل او يو او بل ته امر کول دي. مطمئناً رئيس پاتې کېدل، ځينې الزامات او ځانګړتياوې غواړي. يو بريالی رئيس هېڅکله رخصتي نلري او ډېری وخت خپلو...