څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ

موخه ولرئ، خامخا ور رسیږئ

د بریاوو پر وړاندې دېوالونه د دې لپاره نه دي جوړ شوي، چې زموږ مخه ونیسي، بلکې د دې لپاره جوړ شوي چې په سختۍ ترې تېر شو او خلکو ته وښیو چې خپلې موخې ته رسېدل راته څومره مهم دي. دېوالونه زموږ مخه نه نیسي، د هغه چا مخه نیسي، چې هیلو...