څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ زده کړې ګټه وټه

هغه څه چې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یې باید عملي کړئ

د ویکي هاو ویبپاڼې لیکنه ژباړه: غازي عابد ۱- لومړی داولیکئ چې ولې غواړي دغه مشخص اهداف ترلاسه کړئ. علتونه یې معلوم کړئ. څومره ډیر لاملونه یې چې لیکل شئ ویې لیکئ. هر کله مو چې انګیزه لږه هم کمزورې کیده نو د علتونو او لاملونو دغه...