څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ پوهنه ځوانان او زده کړې

 پوهنتونونو ته بریالي شوي زده کوونکي باید د ژوند دا با ارزښته پړاو څنګه پیل کړي؟!

لیکوال: نورالله عابد د پوهنتون د دورې پیل زمونږ د ژوند یو له با ارزښته، ننګوونکو او ورسره له بې شمیره خوشحالۍ ډک پړاوونو څخه یو پړاو دی. دا هغه پړاو دی، چیري چې ستاسې معنوي او ظاهري ارزښت د پخوا پر پرتله څو چنده کیږي، دا هغه پړاو...