څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ

که دنده غواړئ، نو دا ۱۰ غټې تیروتنې ونه کړئ!

ژباړه: غازي عابد دا د دندې لپاره مرکه ډیره حساسه وي. باید ټولو خواوو ته دې پام وي. که چیرته کارونه کم وي، لکه افغانستان کې بیا نو بیخي باید چمتو اوسې، ځکه په انټرویو کې که تیروتنې وکړې، ممکن ناکام شي. خو دا د مرکې په اصولو برابرې...