څانګه -طبیعت

ژوند بڼه طبیعت

لېوانو سره لوی شوی سړی وايي، انسانانو سره ژوند مایوسه کړی

مارکوز رودریګز پانتوجا، هغه هسپانوی دی چې ۱۲ کاله یې په یو غره کې له لیوانو سره تیر کړي دي. نوموړی چې اوس له ډیر کلونو راهېسې له انسانانو سره ټولنه کې اوسیږي، وايي: له انسانانو سره له ژوند ناهیلی او ستړی شوی دی. مارکوز څنګه...