څانګه -طبیعت

خوندیتوب طبیعت

د انسان د زړه په اړه جالبې خبرې

ژباړه او راټولونه: مریم محمدي زړه يو موټي ته ورته عضلي ارګان دی چې په بدن کې د يوه پمپ حيثيت لري. دا غړی رګونو ته د وينې د پمپولو دنده ترسره کوي. وینه د زړه د پرله پسې رېتميک غونجېدلو په پايله کې نورو رګونو ته ورځي. په...