څانګه -طبیعت

ټولنیز ژوند زده کړې طبیعت

جرائت او تهاجم؛ د جرائت لرلو څرنګوالی

ژباړه: نور احمد فضلي د جرات او ځان څرګندونې دقیق تعریف همېشه آسان نه دئ ځکه د جرات او تهاجم ترمنځ خورا حساس سرحد شتون لري. شوني دي ددې دواړو تعریف د یادو دواړو تشخیص آسان تر کړي: د جرات اساس تعادل دئ- کله چې رښتینې او پر حق اړتیا...