څانګه -طبیعت

طبیعت

د یوه ښه نیالګي د اخیستلو او کینولو پر وخت دې ټکیو ته پام وکړئ

لیکنه: ایمل خان پردیس ۱- ریښې یې باید زیاتې او تازه وي. 2. ریښې یې باید مستقییمې وي ماتوالی ونه لري او ژوبل شوې هم باید نه وي. 3. که بوټی پیوند شوی وي باید زیات عمر ونه لري- باید یو کلن وي. 4. د نارغیو او حشراتو په واسطه زیانمن...