څانګه -طبیعت

ټولنیز ژوند ژوند بڼه طبیعت

یوه انجلۍ چي په ورځ کښي ۱۰ ځلي ویده کیږي

ژباړه: پلوشه فضلي په عصبي ناروغي اخته ۱۴ کلنه انجلۍ په ورځ کښي لس واري بیدېږي. د خوب کولو وخت یې نه وي مالوم، د لوبو په میدان، د سودا اخیستلو پر مهال او… په ناڅاپي ډول خوب ورځي او ویده کیږي. نکول نومې انجلۍ په نارکو لیپسی...