څانګه -ادبیات

ادبیات زده کړې

څو لیک نښې؛ دلته یې زده کړئ

لیکنه: ګلستان تمیم ددې لپاره چې له یوې لیکنې مو بشپړه ګټه پورته کړې وي نو اړینه ده چې په لیک نښو ځان پوه کړو. ځینې وایي چې لیک نښې د لیک د لوستلو پر مهال دومره ضروري دي لکه د قرآنکریم په لوستلو کې چې د (تجوید) علم ضرور وي، نو زه...