څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه

اووه ارزښناک پندونه

ژباړه: نسیمه محمدي ۱: لکه شپه د نورو عيبونو په پټولو کې کلک اوسه. ۲: لکه ځمکه خاکساری او متواضع اوسه. ۳: لکه سپوږمۍ د نورو لپاره د مينې او محبت الګو جوړ شه. ۴: د قهر او غوسې په وخت لکه غر لوړ او باهمته شه. ۵: د نورو سره په مرسته...