ټولنیز ژوند

د ناسمو کلتوري دودونو په وړاندې دریدل، ستونزمن خو ضروري دي

فرهنګ د يوې ځانګړې سيمې او جغرافيې معنوي شتمني ده چې د هغې سيمې د خلکو د پېژندګلوۍ سېمبول دی. هره ټولنه له پيدايښته په خپله فرهنګ کې ځينې دودونه او عنعنات روزي او د [تفصیل]