څانګه -خوندیتوب

خوندیتوب روغه سټه

د سترګو خارښت، سببونه او کورنۍ درملنه یې

ژباړه: پلوشه فضلي د سترګو سوځېدل یا خارښت یوه عامه مریضي ده چي زیاتره د شپې له خوا احساسېږي، دا ځکه چي د شپې له لوري سترګه لږ متحرکه وي او زیاتره د استراحت په حالت کي وي – نو ځکه د ورځي په نسبت د یادي مریضۍ احساس او درد یې د شپې...