څانګه -خواړه

ټولنیز ژوند خواړه روغه سټه

ولي د مور شیدې اوبلني وي او څه څنګه یې ډیرې کړو؟

ژباړه: پلوشه فضلي ډېری مېندي په خپلو سینو کي د شیدو له نشتونه کړېږي، بلي خوا ته بیا ځیني مېندي وي چي شیدې یې اوبلني وي او ماشوم یې نه سي په مړېدلای. ددې موضوع په پوهېدلو سره به مېندي وکولای سي چي څه ډول د یادو ستونزو مخه ونیولای...