څانګه -خواړه

خواړه روغه سټه

د ککائو نه باوریدونکې ګټي: ککائو څه دي، او څه ګټه لري؟

موږ ټول په ککائو مین یوو,، ټول ککائو د خوند لپاره خورو. خو داسې هم نه ده چې دا خوندور خواړه دې بدن او صحت ته هیڅ ګټه ونه رسوي. ککائو د وېښتانو او پوست لپاره ګټه لري. ددې ترڅنګ پروټین او مهم ویټامین، لکه: ویتامین A، کلسیم،...