څانګه -کورنی ژوند

ټولنیز ژوند کلتور او هنر کورنی ژوند

د ناسمو کلتوري دودونو په وړاندې دریدل، ستونزمن خو ضروري دي

فرهنګ د يوې ځانګړې سيمې او جغرافيې معنوي شتمني ده چې د هغې سيمې د خلکو د پېژندګلوۍ سېمبول دی. هره ټولنه له پيدايښته په خپله فرهنګ کې ځينې دودونه او عنعنات روزي او د همدې کلتوري دودونو پر بنسټ له نورې ځانګړتیا مومي او بقا کوي. د...